Study Korean in Vietnamese

Korean Grammar(한국어 문법) in Vietnamese: Level(I)

Bài học này dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn do Viện giáo dục trọn đời thuộc KCU chế tác. Để sử dụng được các bạn hãy nhấn vào nút của slide phải bên dưới, sẽ có một đoạn quảng cáo xuất hiện và sau đó các bạn có thể bắt đầu học. 

이 코스는 KCU(평생교육원)에서 베트남 학습자를 위해 제작한 것입니다. 아래의 목차(contents)를 클릭하여 순서데로 학습하십시오.  

 

 

 

Korean Grammar(한국어문법) in Vietnamese: Level(II)

 

 

 

Practical Korean Conversation for Vietnamese 도 학습하십시오.

his site